УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД издаде одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Алфа Индекс Топ 20”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Алфа Индекс Топ 20”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД по Протокол от 05.04.2007 г.
Пълния текст на решение 634 може да намерите в раздел „Документи”.