Шотландски застраховател свиква общо събрание на кредиторите на 2 март 2009 г. с цел да се запознаят с плана за погасяване на задълженията на компанията спрямо застрахованите

КФН уведомява заинтересуваните граждани и юридически лица за получена информация относно застрахователна компания „Скотиш Лайън Лимитид” (Scottish Lion Insurance Company Limited).
Компанията е регистрирана на 22 ноември 1947 г. в Шотландия и има разрешение за сключване на всички класове застраховки общо застраховане, с изключение на автомобилно застраховане. Дейността, осъществявана от „Скотиш Лайън Лимитид” включва застрахователни и презастрахователни договори в областта на морско, неморско и авиационно застраховане. По данни от самата компания от 9 декември 1994 г. „Скотиш Лайън Лимитид” е прекратило своята активна застрахователна дейност, тоест не сключва нови застрахователни договори, но изплаща обезщетения.
На 2 март 2009 г. в 11.00 ч. (Лондонско време), датата е определена от Шотландският съд, в офиса на PricewaterhouseCoopers LLP 1 Embankment Place, London, WC2N 6RH United Kingdom. се свиква Първото общо събрание на кредиторите. Тези, които имат намерение да присъстват трябва да се явят на този адрес в 10.30 ч., за да могат да се регистрират.
Застрахователят е изготвил специален план, по който по договаряне с кредиторите да бъдат погасени задълженията на компанията спрямо застрахованите. След като планът влезе в сила, кредиторите с действителни, условни или бъдещи вземания разполагат с шестмесечен срок, в който да предявят своите претенции пред компанията. Планът установява метод, по който ще бъде определен размерът на претенциите или по взаимно споразумение или според съдебно предписание, след което претенциите ще бъдат изплатени.
Проект на споменатия план заедно с обяснения към него, както допълнителна информация, касаеща компанията и заинтересуваните лица,  могат да бъдат намерени на адрес: www.scottishlionsolventscheme.com.

Застрахователят предоставя следните адреси и лица за връзка:

The Scottish Lion Insurance Company Limited
1st Floor
22 Bevis Marks
London EC3A 7JB
United Kingdom

За контакт: Steve Crawley или Vanessa Magee
Телефон: +44 (0) 207 626 4266
Факс: +44 (0) 207 621 0961
е-mail: solventscheme@scottishlion.co.uk

или с консултантите по плана – Прайсуотърхаус Куупърс:
PricewaterhоuseCoopers LLP
Plumtree Court
London EC4A 4HT
United Kingdom

За контакт: Simon Hawkins
Телефон: +44 (0) 207 804 6369
Факс: +44 (0) 207 212 6316
е-mail: solventscheme@uk.pwc.com