Шесто издание на образователна програма Небанков финансов сектор

Семинарът се провежда със съдействието на Фондация Атанас Буров, Ти Би Ай Асет Мениджмънт АД и Интерамерикан България ЗЕАД.

Програмата има теоретична и практическа насоченост. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включва посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Елана Трейдинг” АД, ПОД Ай Ен Джи, „Интерамерикан България” ЗЕАД,  „Български здравноосигурителен фонд” ЕАД.  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как работи “бизнеса”.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. Задълбочаването на познанията в сферата на управлението на финансите е необходимост за младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната. Надяваме се тези усилия да получат подкрепа от професионалните общности, медиите и обществото като цяло