Седем публични дружества са задължени да проведат общите си събрания за отчетната 2007 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които задължи изпълнителните директори на:

“Велпа – 91” АД
„Родна земя Холдинг” АД
„Южен Индустриален парк” АД
“Българска захар” АД
“СМП – Бухово” АД
„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД и на „Филтекс” АД

да предприемат всички необходими действия да бъдат проведени РГОСА на дружествата за отчетната 2007 г.
Решенията 1102, 1113, 1119, 1120, 1126, 1131 и 1134 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.