СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор в Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация на интернет страницата на КФН от дата 19.01.2021 г., Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат застрахователни вземания към дружеството, че с Решение от 14.01.2021 г. на Апелативния съд в гр. Букурещ, решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД е потвърдено и е влязло в сила, считано от 14.01.2021 г.
Според информацията, с която КФН разполага, съгласно приложимото законодателство на Република Румъния, застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, продължават да са валидни след датата на отнемане на лиценза на дружеството до 90 дни след влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност (15.04.2021 г.) или до една от следните дати – дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания.
Лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния.
Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, може да подаде мотивирано искане пред Гаранционния фонд на Република Румъния (адрес: 24 Popa Petre Street, sector 2, Bucharest, ел. поща: office@fgaromania.ro и тел.: 004.021.211.60.37, 004.021.211.60.73, факс: 004.021.211.60.94. ), считано от датата на постановяване на решението на Органа за финансов надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане на решението в сила – 15.04.2021 г., а в случай, че това право е породено след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата, по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
Повече информация относно защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции, се съдържа на интернет адрес https://asfromania.ro/en/consumers/certasig-information/certasig-guide.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg .

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД


С цел информираност и прозрачност на българската общественост по казуса с „Чертасиг-Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, чийто лиценз бе отнет от Органа за застрахователен надзор в Република Румъния, и в допълнение към вече публикуваната информация на интернет страницата на КФН от дата 19.01.2021 г., Комисията за финансов надзор информира лицата, които имат застрахователни вземания към дружеството, че с Решение от 14.01.2021 г. на Апелативния съд в гр. Букурещ, решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД е потвърдено и е влязло в сила, считано от 14.01.2021 г.
Според информацията, с която КФН разполага, съгласно приложимото законодателство на Република Румъния, застрахователните договори, сключени с „Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно дружество“ АД, продължават да са валидни след датата на отнемане на лиценза на дружеството до 90 дни след влизане в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност (15.04.2021 г.) или до една от следните дати – дата на изтичане на договора или датата на прекратяването му от страна на застраховащия чрез едностранно уведомление, адресирано до застрахователната компания.
Лицата, които имат вземания за застрахователни обезщетения във връзка с настъпили застрахователни събития или за застрахователни премии, съответстващи на неизтеклия срок на застрахователни договори, които са били прекратени предсрочно, могат да предявяват претенциите си към румънския Гаранционен фонд на притежателите на полици в Румъния.
Всяко лице, което има застрахователна претенция срещу дружеството, може да подаде мотивирано искане пред Гаранционния фонд на Република Румъния (адрес: 24 Popa Petre Street, sector 2, Bucharest, ел. поща: office@fgaromania.ro и тел.: 004.021.211.60.37, 004.021.211.60.73, факс: 004.021.211.60.94. ), считано от датата на постановяване на решението на Органа за финансов надзор на Република Румъния за отнемане на лиценза на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АД, но не по-късно от 90 дни от влизане на решението в сила – 15.04.2021 г., а в случай, че това право е породено след откриването на производството по несъстоятелност – в 90-дневен срок от неговото възникване. Претенциите могат да се подават директно в централата на румънския Гаранционен фонд, по пощата, по електронна поща или по други начини, които гарантират подаването и потвърждаването на получаване.
Повече информация относно защитата, предоставяна от схемата за гарантиране на застрахователни вземания в Република Румъния, за  оправомощените лица и за реда, по който може да се предявяват претенции, се съдържа на интернет адрес https://asfromania.ro/en/consumers/certasig-information/certasig-guide.
Комисията за финансов надзор ще продължи да комуникира релевантната информация, отнасяща се до защита на правата и интересите на ползвателите на застрахователни услуги, във връзка с всички последващи мерки спрямо застрахователя и клона му в Република България, на страницата си: www.fsc.bg .