Съобщение за откриване на производство по ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД

  
    На свое заседание от 11.03.2021 г., КФН взе Решение № 123 – ОЗ от 11.03.2021 г. за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД, ЕИК 124634117, като Гаранционния фонд е определен за ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз. Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи, Решения, 2021, март.
     С Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН е отнет лицензът на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД, ЕИК 124634117, за извършване на застраховане, издаден с Решение № 238-03 от 27.02.2014 г. на КФН, и е назначен квестор на дружеството. Със същото решение е забранено свободното разпореждане с активи на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на решението. Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. е влязло в сила на 17.02.2021г., когато с Решение № 2111/17.02.2021 г. по адм. д. № 9509/2020 г. по описа на ВАС, Седмо отделение, е оставено в сила Решение № 563/19.06.2020 г. по адм. д. № 47/2020 г. по описа на АССО, с което е отхвърлена жалбата на застрахователя срещу Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН.
    Влизането в сила на Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН е основание да се пристъпи към принудително прекратяване на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД по реда на чл. 602, ал. 1, т. 2 от КЗ, тъй като отнемането на лиценза на застрахователя е на основание чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 8 от КЗ.

Съобщение за откриване на производство по ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД

  
    На свое заседание от 11.03.2021 г., КФН взе Решение № 123 – ОЗ от 11.03.2021 г. за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД, ЕИК 124634117, като Гаранционния фонд е определен за ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз. Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи, Решения, 2021, март.
     С Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН е отнет лицензът на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД, ЕИК 124634117, за извършване на застраховане, издаден с Решение № 238-03 от 27.02.2014 г. на КФН, и е назначен квестор на дружеството. Със същото решение е забранено свободното разпореждане с активи на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на решението. Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. е влязло в сила на 17.02.2021г., когато с Решение № 2111/17.02.2021 г. по адм. д. № 9509/2020 г. по описа на ВАС, Седмо отделение, е оставено в сила Решение № 563/19.06.2020 г. по адм. д. № 47/2020 г. по описа на АССО, с което е отхвърлена жалбата на застрахователя срещу Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН.
    Влизането в сила на Решение № 1309 – ОЗ от 17.12.2019 г. на КФН е основание да се пристъпи към принудително прекратяване на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД по реда на чл. 602, ал. 1, т. 2 от КЗ, тъй като отнемането на лиценза на застрахователя е на основание чл. 40, ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 8 от КЗ.