Съобщение във връзка със субектите на задължението за подаване на отчети по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти


Във връзка с влизането в сила от 03.01.2018 г. на регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и по- конкретно въведеното с чл. 26 от MiFIR задължение за представяне на пълен и прецизен отчет пред компетентния орган за сключените сделки с финансови инструменти, е необходимо да се обърне внимание на обстоятелството, че субекти на посоченото задължение са инвестиционните посредници, които сключват сделките с финансови инструменти. В тази връзка управляващите дружества не са задължено лице за докладване по чл. 26 MiFIR относно сделките, сключени във връзка с осъществяваната от тях дейност по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Съобщение във връзка със субектите на задължението за подаване на отчети по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти

Във връзка с влизането в сила от 03.01.2018 г. на регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и по- конкретно въведеното с чл. 26 от MiFIR задължение за представяне на пълен и прецизен отчет пред компетентния орган за сключените сделки с финансови инструменти, е необходимо да се обърне внимание на обстоятелството, че субекти на посоченото задължение са инвестиционните посредници, които сключват сделките с финансови инструменти. В тази връзка управляващите дружества не са задължено лице за докладване по чл. 26 MiFIR относно сделките, сключени във връзка с осъществяваната от тях дейност по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.