Съобщение във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД

Във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД, Комисия за финансов надзор информира обществеността и напомня следните обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и принудителното отнемане на лиценза му за извършване на дейност като инвестиционен посредник:

„Глобал Маркетс” ООД е дружество, на което КФН принудително отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 14.07.2014 г. и беше заличено от водените от комисията регистри. Лицензът на дружеството е отнет за груби системни нарушения, извършени от дружеството и негови служители за периода 2010- 2013г. Констатираните нарушения са общо 126, с които сериозно се застрашават интересите на клиентите на дружеството.

Към настоящия момент „Глобал Маркетс” ООД няма право да извършва дейност като инвестиционен посредник както в Република България, така и в рамките на Европейския съюз.

Нарушенията на дружеството включват неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му, сключване на сделки за собствена сметка с активи на клиенти и възпрепятстване на надзорната дейност на КФН.

В КФН са постъпили множество жалби и сигнали от клиенти и потенциални клиенти на ,,Глобал Маркетс” ООД, които се отнасят до порочни търговски практики, неуредени финансови взаимоотношения с клиенти в особено големи размери, използване на неистински документи, неизплащане на възнаграждения на служители, умишлено въвеждане в заблуждение на клиенти във връзка с техните активи и извършените с тях операции и други. По тези жалби и сигнали са предприети действия от страна на КФН, като за част от тях са подадени сигнали към Министерство на вътрешните работи и органите на досъдебното производство. Нарушенията от страна на ,,Глобал Маркетс” ООД са извършени както в Република България, така и в държави – членки на ЕС, за което КФН и съответните компетентни органи са предприели необходимите действия за защита правата на инвеститорите.

Общата стойност на наложените от КФН санкции на ,,Глобал Маркетс” ООД и негови служители е над 150 000 лв.

Всички издадени наказателни постановления за извършените нарушения са обжалвани от дружеството, което е възпрепятствало влизането им в сила. След влизане в сила на част от наказателните постановления е възникнало основание КФН да отнеме лиценза на дружеството.

За установените нарушения и възникнали основателни съмнения за извършени престъпления, КФН е подала множество сигнали към други органи и институции с оглед предприемане на действия по компетентност – Софийска Районна Прокуратура, Министерство на вътрешните работи, ГД „Национална полиция”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

В края на месец юни 2014 г., въпреки че дружеството е било в процедура по отнемане на издадения от КФН лиценз, служители на “Глобал Маркетс” ООД и свързани с него фирми са инициирали изпращане на съобщения до клиенти и потенциални клиенти на дружеството, в които се посочва, че част от банките, действащи на територията на Република България, са в лошо финансово състояние, като се посочват наименования на конкретни банки. От ДАНС и Прокуратурата на РБ бяха предприети действия по задържането на управители на “Глобал Маркетс” ООД, повдигането на обвинения и вземането на мерки за неотклонение спрямо тях.

В качеството на инвестиционен посредник ИП „Глобал Маркетс” ООД е имал открити клонове в Полша, Чехия и Словашка Република и нотификации за свободно предоставяне на услуги на територията на други държави – членки на ЕС. Дружеството е подало в КФН заявления и за откриване на клонове в Гърция, Румъния, Унгария и Словения. След многократно представени противоречиви документи и данни, че „Глобал Маркетс” ООД извършва съществени нарушения чрез вече откритите клонове, КФН е уведомила дружеството, че няма да допусне откриване на нови клонове преди да получи пълни доказателства за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Освен посочените нарушения от страна на дружеството, управителите на “Глобал Маркетс” ООД – Роберт Димитров и Кирил Джабаров, са представили в КФН документи, удостоверяващи, че същите имат придобито висше образование във висши учебни заведения в чужбина и България. При направена проверка през 2013 г. и 2014 г. се установи, че представените от Роберт Димитров и Кирил Джабаров документи не са автентични или са с подправено съдържание – не са издавани от посочените учебни заведения или съдържанието на документа не е идентично със съдържанието на издадения от съответната институция документ. През 2013 г. Кирил Джабаров е освободен като управител на дружеството, тъй като не отговарял на всички изисквания на ЗПФИ за заемане на тази длъжност. За горното КФН е подала сигнали до Софийска районна прокуратура за извършване на проверка по компетентност, като такава проверка е инициирана и от прокуратурата на друга държава, на територията на която се намира съответното учебно заведение.

Също така по време на проверки на „Глобал Маркетс” ООД са представяни множество документи, като пълномощни, декларации и справки, за които са налице сериозни съмнения относно тяхната достоверност и истинност, за което също са сезирани компетентните органи.

Вероятно с цел избягване на принудителното отнемане на лиценза „Глобал Маркетс” ООД е подал заявление за доброволен отказ от лиценз. В рамките на процедурата по доброволен отказ от лиценз, КФН наложи принудителна административна мярка спрямо дружеството и го задължи да представи необходимите документи, да преустанови сключването на договори с нови клиенти, включително и чрез клоновете си в други държави членки и да оповести надлежно прекратяването на дейността си на сайта на „Глобал Маркетс” ООД.

„Глобал Маркетс” ООД не изпълни изцяло принудителна административна мярка и представи в КФН непълна и противоречива информация за размера на клиентските активи – несъответствието в данните е в размер над 5 млн. лв., както и за броя на клиентите, с които дружеството следва да уреди отношенията и за институцията, в която са прехвърлени активите им. Дружеството е декларирало пред КФН, че част от клиентските активи са прехвърлени по сметка на инвестиционен посредник от трета държава, но при извършена проверка се установи, че същите са прехвърлени по сметка на „Глобал Маркетс” ООД в друга държава.

Към настоящия момент сайтът на дружеството продължава да функционира и предоставя възможности за набиране на нови клиенти.

Поради това, принудителното отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД не само е в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, но и е в защита интереса на потенциалните бъдещи инвеститори от неправомерни действия от страна на дружеството. С оглед значимите мащаби на неправомерната дейност, осъществявана от „Глобал Маркетс” ООД възраженията на дружеството, че с принудителното отнемане на лиценза са нарушени права на управителите му или възможността дружеството да продължи дейността си като посредник, са абсолютно неоснователни и в противоречие със защитавания от КФН обществен интерес.

Решението за принудително отнемане на лиценза е обжалвано от „Глобал Маркетс” ООД пред Върховния административен съд, но обжалването на решението не спира изпълнението му, с оглед на което дружеството към настоящия момент не притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и не може да извършва дейност като такъв.

КФН е информирала надлежно и в срок всички надзорни органи в ЕС, включително и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), че лицензът на посредника е отнет и за предприетите спрямо него надзорни мерки.

Съобщение във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД

Във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД, Комисия за финансов надзор информира обществеността и напомня следните обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и принудителното отнемане на лиценза му за извършване на дейност като инвестиционен посредник:

„Глобал Маркетс” ООД е дружество, на което КФН принудително отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 14.07.2014 г. и беше заличено от водените от комисията регистри. Лицензът на дружеството е отнет за груби системни нарушения, извършени от дружеството и негови служители за периода 2010- 2013г. Констатираните нарушения са общо 126, с които сериозно се застрашават интересите на клиентите на дружеството.

Към настоящия момент „Глобал Маркетс” ООД няма право да извършва дейност като инвестиционен посредник както в Република България, така и в рамките на Европейския съюз.

Нарушенията на дружеството включват неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му, сключване на сделки за собствена сметка с активи на клиенти и възпрепятстване на надзорната дейност на КФН.

В КФН са постъпили множество жалби и сигнали от клиенти и потенциални клиенти на ,,Глобал Маркетс” ООД, които се отнасят до порочни търговски практики, неуредени финансови взаимоотношения с клиенти в особено големи размери, използване на неистински документи, неизплащане на възнаграждения на служители, умишлено въвеждане в заблуждение на клиенти във връзка с техните активи и извършените с тях операции и други. По тези жалби и сигнали са предприети действия от страна на КФН, като за част от тях са подадени сигнали към Министерство на вътрешните работи и органите на досъдебното производство. Нарушенията от страна на ,,Глобал Маркетс” ООД са извършени както в Република България, така и в държави – членки на ЕС, за което КФН и съответните компетентни органи са предприели необходимите действия за защита правата на инвеститорите.

Общата стойност на наложените от КФН санкции на ,,Глобал Маркетс” ООД и негови служители е над 150 000 лв.

Всички издадени наказателни постановления за извършените нарушения са обжалвани от дружеството, което е възпрепятствало влизането им в сила. След влизане в сила на част от наказателните постановления е възникнало основание КФН да отнеме лиценза на дружеството.

За установените нарушения и възникнали основателни съмнения за извършени престъпления, КФН е подала множество сигнали към други органи и институции с оглед предприемане на действия по компетентност – Софийска Районна Прокуратура, Министерство на вътрешните работи, ГД „Национална полиция”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

В края на месец юни 2014 г., въпреки че дружеството е било в процедура по отнемане на издадения от КФН лиценз, служители на “Глобал Маркетс” ООД и свързани с него фирми са инициирали изпращане на съобщения до клиенти и потенциални клиенти на дружеството, в които се посочва, че част от банките, действащи на територията на Република България, са в лошо финансово състояние, като се посочват наименования на конкретни банки. От ДАНС и Прокуратурата на РБ бяха предприети действия по задържането на управители на “Глобал Маркетс” ООД, повдигането на обвинения и вземането на мерки за неотклонение спрямо тях.

В качеството на инвестиционен посредник ИП „Глобал Маркетс” ООД е имал открити клонове в Полша, Чехия и Словашка Република и нотификации за свободно предоставяне на услуги на територията на други държави – членки на ЕС. Дружеството е подало в КФН заявления и за откриване на клонове в Гърция, Румъния, Унгария и Словения. След многократно представени противоречиви документи и данни, че „Глобал Маркетс” ООД извършва съществени нарушения чрез вече откритите клонове, КФН е уведомила дружеството, че няма да допусне откриване на нови клонове преди да получи пълни доказателства за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Освен посочените нарушения от страна на дружеството, управителите на “Глобал Маркетс” ООД – Роберт Цветанов Димитров и Кирил Томов Джабаров, са представили в КФН документи, удостоверяващи, че същите имат придобито висше образование във висши учебни заведения в чужбина и България. При направена проверка през 2013 г. и 2014 г. се установи, че представените от Роберт Димитров и Кирил Джабаров документи не са автентични или са с подправено съдържание – не са издавани от посочените учебни заведения или съдържанието на документа не е идентично със съдържанието на издадения от съответната институция документ. През 2013 г. Кирил Джабаров е освободен като управител на дружеството, тъй като не отговарял на всички изисквания на ЗПФИ за заемане на тази длъжност. За горното КФН е подала сигнали до Софийска районна прокуратура за извършване на проверка по компетентност, като такава проверка е инициирана и от прокуратурата на друга държава, на територията на която се намира съответното учебно заведение.

Също така по време на проверки на „Глобал Маркетс” ООД са представяни множество документи, като пълномощни, декларации и справки, за които са налице сериозни съмнения относно тяхната достоверност и истинност, за което също са сезирани компетентните органи.

Вероятно с цел избягване на принудителното отнемане на лиценза „Глобал Маркетс” ООД е подал заявление за доброволен отказ от лиценз. В рамките на процедурата по доброволен отказ от лиценз, КФН наложи принудителна административна мярка спрямо дружеството и го задължи да представи необходимите документи, да преустанови сключването на договори с нови клиенти, включително и чрез клоновете си в други държави членки и да оповести надлежно прекратяването на дейността си на сайта на „Глобал Маркетс” ООД.

„Глобал Маркетс” ООД не изпълни изцяло принудителна административна мярка и представи в КФН непълна и противоречива информация за размера на клиентските активи – несъответствието в данните е в размер над 5 млн. лв., както и за броя на клиентите, с които дружеството следва да уреди отношенията и за институцията, в която са прехвърлени активите им. Дружеството е декларирало пред КФН, че част от клиентските активи са прехвърлени по сметка на инвестиционен посредник от трета държава, но при извършена проверка се установи, че същите са прехвърлени по сметка на „Глобал Маркетс” ООД в друга държава.

Към настоящия момент сайтът на дружеството продължава да функционира и предоставя възможности за набиране на нови клиенти.

Поради това, принудителното отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД не само е в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, но и е в защита интереса на потенциалните бъдещи инвеститори от неправомерни действия от страна на дружеството. С оглед значимите мащаби на неправомерната дейност, осъществявана от „Глобал Маркетс” ООД възраженията на дружеството, че с принудителното отнемане на лиценза са нарушени права на управителите му или възможността дружеството да продължи дейността си като посредник, са абсолютно неоснователни и в противоречие със защитавания от КФН обществен интерес.

Решението за принудително отнемане на лиценза е обжалвано от „Глобал Маркетс” ООД пред Върховния административен съд, но обжалването на решението не спира изпълнението му, с оглед на което дружеството към настоящия момент не притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и не може да извършва дейност като такъв.

КФН е информирала надлежно и в срок всички надзорни органи в ЕС, включително и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), че лицензът на посредника е отнет и за предприетите спрямо него надзорни мерки.

Съобщение във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД

Във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД, Комисия за финансов надзор информира обществеността и напомня следните обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и принудителното отнемане на лиценза му за извършване на дейност като инвестиционен посредник:

„Глобал Маркетс” ООД е дружество, на което КФН принудително отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 14.07.2014 г. и беше заличено от водените от комисията регистри. Лицензът на дружеството е отнет за  груби системни нарушения, извършени от дружеството и негови служители за периода 2010- 2013г. Констатираните нарушения са общо 126, с които сериозно се застрашават интересите на клиентите на дружеството.

Към настоящия момент „Глобал Маркетс” ООД няма право да извършва дейност като инвестиционен посредник както в Република България, така и в рамките на Европейския съюз.

Нарушенията на дружеството включват неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му, сключване на сделки за собствена сметка с активи на клиенти и възпрепятстване на надзорната дейност на КФН.

В КФН са постъпили множество жалби и сигнали от клиенти и потенциални клиенти на ,,Глобал Маркетс” ООД, които се отнасят до порочни търговски практики, неуредени финансови взаимоотношения с клиенти в особено големи размери, използване на неистински документи, неизплащане на възнаграждения на служители, умишлено въвеждане в заблуждение на клиенти във връзка с техните активи и извършените с тях операции и други. По тези жалби и сигнали са предприети действия от страна на КФН, като за част от тях са подадени сигнали към Министерство на вътрешните работи и органите на досъдебното производство. Нарушенията от страна на ,,Глобал Маркетс” ООД са извършени както в Република България, така и в държави – членки на ЕС, за което КФН и съответните компетентни органи са предприели необходимите действия за защита правата на инвеститорите.

Общата стойност на наложените от КФН санкции на ,,Глобал Маркетс” ООД и негови служители е над 150 000 лв.

Всички издадени наказателни постановления за извършените нарушения са обжалвани от дружеството, което е възпрепятствало влизането им в сила. След влизане в сила на част от наказателните постановления е възникнало основание КФН да отнеме лиценза на дружеството.

За установените нарушения и възникнали основателни съмнения за извършени престъпления, КФН е подала множество сигнали към други органи и институции с оглед предприемане на действия по компетентност – Софийска Районна Прокуратура, Министерство на вътрешните работи, ГД „Национална полиция”, Държавна агенция „Национална сигурност”,  Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

В края на месец юни 2014 г., въпреки че дружеството е било в процедура по отнемане на издадения от КФН лиценз, служители на “Глобал Маркетс” ООД и свързани с него фирми са инициирали изпращане на съобщения до клиенти и потенциални клиенти на дружеството, в които се посочва, че част от банките, действащи на територията на Република България, са в лошо финансово състояние, като се посочват наименования на конкретни банки. От ДАНС и Прокуратурата на РБ бяха предприети действия по задържането на управители на “Глобал Маркетс” ООД, повдигането на обвинения и вземането на мерки за неотклонение спрямо тях.

В качеството на инвестиционен посредник ИП „Глобал Маркетс” ООД е имал открити клонове в Полша, Чехия и Словашка Република и нотификации за свободно предоставяне на услуги на територията на други държави – членки на ЕС. Дружеството е подало в КФН заявления и за откриване на клонове в Гърция, Румъния, Унгария и Словения. След многократно представени противоречиви документи и данни, че „Глобал Маркетс” ООД извършва съществени нарушения чрез вече откритите клонове, КФН е уведомила дружеството, че няма да допусне откриване на нови клонове преди да получи пълни доказателства за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Освен посочените нарушения от страна на дружеството, управителите на “Глобал Маркетс” ООД – Роберт Димитров и Кирил Джабаров, са представили в КФН документи, удостоверяващи, че същите имат придобито висше образование във висши учебни заведения в чужбина и България. При направена проверка през 2013 г. и 2014 г. се установи, че представените от Роберт Димитров и Кирил Джабаров документи не са автентични или са с подправено съдържание – не са издавани от посочените учебни заведения или съдържанието на документа не е идентично със съдържанието на издадения от съответната институция документ.  През 2013 г. Кирил Джабаров е освободен като управител на дружеството, тъй като не отговарял на всички изисквания на ЗПФИ за заемане на тази длъжност.  За горното КФН е подала сигнали до Софийска районна прокуратура за извършване на проверка по компетентност, като такава проверка е инициирана и от прокуратурата на друга държава, на територията на която се намира съответното учебно заведение.

Също така по време на проверки на „Глобал Маркетс” ООД са представяни множество документи, като пълномощни, декларации и справки, за които са налице сериозни съмнения относно тяхната достоверност и истинност, за което също са сезирани компетентните органи.

Вероятно с цел избягване на принудителното отнемане на лиценза „Глобал Маркетс” ООД е подал заявление за доброволен отказ от лиценз. В рамките на процедурата по доброволен отказ от лиценз, КФН наложи принудителна административна мярка спрямо дружеството и го задължи да представи необходимите документи, да преустанови сключването на договори с нови клиенти, включително и чрез клоновете си в други държави членки и да оповести надлежно прекратяването на дейността си на сайта на „Глобал Маркетс” ООД.

„Глобал Маркетс” ООД не изпълни изцяло принудителна административна мярка и представи в КФН непълна и противоречива информация за размера на клиентските активи – несъответствието в данните е в размер над 5 млн. лв., както и за броя на клиентите, с които дружеството следва да уреди отношенията и за институцията, в която са прехвърлени активите им. Дружеството е декларирало пред КФН, че част от клиентските активи са прехвърлени по сметка на инвестиционен посредник от трета държава, но при извършена проверка се установи, че същите са прехвърлени по сметка на „Глобал Маркетс” ООД в друга държава.

Към настоящия момент сайтът на дружеството продължава да функционира и предоставя възможности за набиране на нови клиенти.

Поради това, принудителното отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД не само е в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, но и е в защита интереса на потенциалните бъдещи инвеститори от неправомерни действия от страна на дружеството. С оглед значимите мащаби на неправомерната дейност, осъществявана от „Глобал Маркетс” ООД възраженията на дружеството, че с принудителното отнемане на лиценза са нарушени права на управителите му или възможността дружеството да продължи дейността си като посредник, са абсолютно неоснователни и в противоречие със защитавания от КФН обществен интерес.

Решението за принудително отнемане на лиценза е обжалвано от „Глобал Маркетс” ООД пред Върховния административен съд, но обжалването на решението не спира изпълнението му, с оглед на което дружеството към настоящия момент не притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и не може да извършва дейност като такъв.

КФН е информирала надлежно и в срок всички надзорни органи в ЕС, включително и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), че лицензът на посредника е отнет и за предприетите спрямо него надзорни мерки.