Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 25 септември 2021 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 26 септември 2021 г. (неделя)


Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:
Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота) от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 26 септември 2021 г. (неделя)  от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитите ще се проведат при стриктно спазване на въведените със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването временни  противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България – използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат изпитите и не повече от 30 участника, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:
 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив;
 • защитна маска за лице.
 
Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, както следва:  
 • изпитът за брокери на финансови инструменти е с продължителност от 4 часа и
 • изпитът за инвестиционен консултант е с продължителност от 5 часа.
 
На изпитите може да се използват следните калкулатори:
 • Texas Instruments BA II Plus;
 • BA II Plus Professional;
 • HP 12C;
 • HP 12C Platinum;
 • HP 12C 25th anniversary edition, както и
 • HP 12C 30th anniversary edition.
 
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.
 
За допълнителни въпроси, можете да се свържете с безплатно обаждане към Информационния център на КФН на телефон 0800 40 444 ( от понеделник до петък от 9:00-до 17:30 часа)