Съобщение относно разкриването на дължима информация във връзка със задължението по чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата, тясно свързани с тях, могат да представят в Комисията за финансов надзор (КФН) дължимите от тях уведомления по чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) освен на хартиен носител и чрез e-mail – delovodstvo@fsc.bg. В случай че уведомлението бъде подадено чрез e-mail, е необходимо:
1. Уведомлението да бъде подписано с електронен подпис на задълженото лице
или
2. Да бъде подписан с електронен подпис самия e-mail
или
3. Да бъде представено сканирано копие на уведомлението, от което да се вижда подписът на задълженото лице.

Уведомленията не следва да се подават чрез системите e-Register и e-KFN.

Нормата на чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ вменява задължение за разкриване на информация пред КФН от лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата, тясно свързани с тях, за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар, с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, в срок пет работни дни от сключването на сделката.
Съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗПЗФИ, задължението за уведомяване не се прилага, когато общата сума на сделките, сключени от лицата, посочени в чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ, не превишава 5 000 лв. в рамките на една календарна година.
Следователно лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата тясно свързани с тях, следва да уведомят КФН както за сделката, с която е преминат нормативно определеният праг, така и за всяка следваща сделка с дадени финансови инструменти, сключена за собствена сметка в рамките на календарната година.

В Допълнителните разпоредби на ЗПЗФИ легално са дефинирани понятията „лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” и „лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент”. По смисъла на закона:
1. „Лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е лице, което:
• е член на управителен или контролен орган на емитента или
• не е член на управителен или контролен орган на емитента и има регулярен достъп до вътрешна информация (по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ), отнасяща се пряко или непряко до емитента, и има право да взема решения по управлението на емитента, които засягат неговото бъдещо развитие и перспективи, или упражнява решаващо влияние върху вземането на такива решения.
2. „Лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент” е:
а) съпругът на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитент, и децата, на които то дължи издръжка;
б) други роднини на лицето, което изпълнява ръководни функции, които са били в неговото домакинство най-малко една година преди датата на съответната сделка;
в) юридическо лице, в което лице по букви "а" или "б" или „лице, което изпълнява ръководни функции в емитента”:
• изпълнява ръководни функции, или
• което юридическо лице се контролира от това лице, или
• това юридическо лице е учредено в негова полза, или има общи икономически интереси с него.

Задължението по чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ се счита за изпълнено коректно, ако:
• уведомлението е подадено в законоопределения срок, а именно в срок 5 работни дни от сключването на сделката, за която се дължи уведомление;
• уведомлението съдържа минимално изискуемата информация (чл. 16, ал. 2 от ЗПЗФИ), а именно:
 трите имена на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитента, и трите имена на лицето, тясно свързано с него, ако това са физически лица и съответно фирмените данни, ако задължените са юридически лица;
 основанието на задължението за уведомяване – какво е качеството на задълженото лице (в коя от хипотезите на задължено лице попада);
 наименованието на емитента, чиито финансови инструменти са предмет на сделките;
 описание на финансовите инструменти, предмет на сделката;
 вида на сделката (като придобиване или разпореждане);
 датата и мястото на сключване на сделката;
 цената и броя на финансовите инструменти – предмет на сделката.

В случай че за лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент и лицата тясно свързани с тях, възникне задължение за уведомяване по чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ за повече от една сделка, същите могат да уведомят КФН за тези сделки с едно уведомление в рамките на законоустановения срок.