Съобщение от Управление „Надзор на инвестиционната дейност” относно оповестена вътрешна информация от „Мостстрой” АД, свързана с откриване на производство по несъстоятелност

На 06 октомври 2010 г. в 17:02:48 часа (след края на търговската сесия) в КФН е получена вътрешна информация, свързана с депозирани молби за откриване на производства по несъстоятелност на „Мостстрой” АД и негови дъщерни дружества. Посочената информация е разкрита от емитента след настъпването на съответното събитие (на 06.10.2010 г.) и от тази гледна точка е налице спазване на изискванията на Закона за предотвратяване на злоупотребите с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Информацията е оповестена на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ” на същия ден и е публикувана на интернет страницата на публичното дружество.
Съгласно глава Шеста от ЗПЗФИ, Заместник – председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, разполага с правомощие да прилагат принудителни административни мерки по посочения закон с цел предотвратяване и преустановяване на нарушения, за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях и при застрашаване на интересите на инвеститорите в ценни книжа.
В конкретния случай, предвид навременното оповестяване на информацията от страна на емитента, както и поради факта, че същата е разкрита след края на борсовата сесия от 06.10.2010 г., не е налице нарушение на ЗПЗФИ, респективно не са налице вредни последици от такова нарушение и заместник председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” не открива административно производство по прилагането на принудителна административна мярка, насочена към спирането на търговията с финансовите инструменти на „Мостстрой” АД.
Що се отнася до защитата на интересите на инвестиралите в ценни книжа, като правно основание за прилагането на съответната принудителна административна мярка, която би била приложена по целесъобразност, е необходимо да се посочи, че тя също следва да произтича от конкретен факт, който да е в състояние да доведе до ощетяването на инвеститорите. С оглед обстоятелството, че информацията е била оповестена след края на търговската сесия на 06.10.2010 г., то инвеститорите са разполагали с достатъчно време,  за да се запознаят със съдържанието й, респективно да формират своето обосновано инвестиционно решение преди началото на следващата търговска сесия.
Наред с това, евентуалното спиране на търговията с ценни книжа на „Мостстрой” АД в резултат на разкритата от дружеството информация за неговата неплатежоспособност, би довела до невъзможност акционерите на публичното дружество да се разпоредят с притежаваните от тях акции, което от своя страна би накърнило техните интереси.
В конкретния случай, спадането на цената на акциите на „Мостстрой” АД е напълно закономерен от икономическа и финансова гледна точка процес, върху развитието на който КФН не би следвало да въздейства.
От всичко гореизложено следва, че не са били налице правни предпоставки за спирането от търговия на акциите на „Мостстрой” АД от страна на Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като и необходимост от прилагането на принудителна мярка по целесъобразност.
Следва да се има предвид, че КФН не разполага с правомощия, свързани с изпадането в неплатежоспособност на публична компания.
 Режимът, свързан с неплатежоспособността на акционерно дружество (АД) е уреден единствено от Търговския закон (чл. 608 и сл.). Това е въпрос от сферата на корпоративното управление на дадено търговско дружество и не е свързан с дейността на КФН.
 Фактът, че дружеството се търгува на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) по никакъв начин не обвързва КФН с намеса в оперативното му управление, било то с превантивна или друга цел.
  Ясно трябва да се подчертае, че конкретният случай представлява корпоративен проблем, като евентуалната намеса на КФН в текущото управление на публично дружество би било незаконосъобразно.
Законът възлага на КФН да гарантира на всеки участник правото на своевременен достъп на информация. В конкретния случай  „Мостстрой” АД като публично дружество, чиито акции се търгуват на БФБ, е предоставило информация на надзорната институция и на обществеността в съответствие с нормативните изисквания.
От анализа на отчетите на дружеството, които са публична информация е видно, че в тях подробно е разкрита информация за финансовото състояние на това дружество. От тази гледна точка единствено от инвеститорите зависи по какъв начин ще реагират на разкритата информация.
Отчетите са представени в КФН и на Медийната агенция, ползвана от публичното дружество  „Инвестор.БГ” на следните дати: Годишният финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г. – 31.03.2010 г., междинният финансов отчет за първо тримесечие на 2010 г. – на 01.05.2010 г., междинният финансов отчет за второ тримесечие на 2010 г. – на 30.07.2010 г.
Надзорната институция разполага с правомощие да изследва дали неплатежоспособността се дължи на неправомерни действия от страна на управляващите публичната компания, разкрита ли е своевременно информацията за неплатежоспособността, налице ли е търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти. В тази връзка КФН вече извършва проверка по случая, като до настоящия момент информация е изискана, както от Централния депозитар, така и от публичното дружество.
 След получаването на тази информация и нейното анализиране, КФН ще упражни съответните надзорни правомощия.