Съобщение на КФН относно налагане на ПАМ спрямо „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор, с цел преустановяване на нарушенията и защита правата и интересите на инвеститорите, наложи принудителна административна мярка спрямо „Глобал Маркетс” ООД, с която го задължи да предприеме следните действия:

1. да прехвърли всички активи на свои клиенти, които не са избрали изрично начин за уреждане на взаимоотношенията им, към инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (КФН) или от Българска народна банка, който е дал съгласие за това, а в случай че такъв посредник не е налице – в депозитарна институция, включително чрез откриване на нови сметки на клиентите;

2. да представи в КФН сключения договор с инвестиционния посредник по т. 1 или депозитарната институция, доказателства, удостоверяващи извършеното прехвърляне на клиентските активи в инвестиционен посредник или депозитарна институция, както и справка, включваща следните данни: индивидуализиращи данни на клиентите (трите имена на клиент и ЕГН, съответно наименование и ЕИК), парични средства (с посочване на сума, вид на валутата, равностойност в български лева, обменен курс), финансови инструменти (с посочване на емитент, емисия-ISIN, вид на финансовите инструменти, брой финансови инструменти), дата на прехвърлянето, наименование на инвестиционния посредник, при който активите на клиента са прехвърлени, съответно наименование на депозитарната институция.

Решението може да бъде обжалвано по административен ред пред КФН и/или по съдебен ред пред ВАС.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Решението за налагане на принудителната административна мярка, можете да намерите на следния адрес: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/883_0.pdf

Съобщение на КФН относно налагане на ПАМ спрямо „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор, с цел преустановяване на нарушенията и защита правата и интересите на инвеститорите, наложи принудителна административна мярка спрямо „Глобал Маркетс” ООД, с която го задължи да предприеме следните действия:

1. да прехвърли всички активи на свои клиенти, които не са избрали изрично начин за уреждане на взаимоотношенията им, към инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (КФН) или от Българска народна банка, който е дал съгласие за това, а в случай че такъв посредник не е налице – в депозитарна институция, включително чрез откриване на нови сметки на клиентите;

2. да представи в КФН сключения договор с инвестиционния посредник по т. 1 или депозитарната институция, доказателства, удостоверяващи извършеното прехвърляне на клиентските активи в инвестиционен посредник или депозитарна институция, както и справка, включваща следните данни: индивидуализиращи данни на клиентите (трите имена на клиент и ЕГН, съответно наименование и ЕИК), парични средства (с посочване на сума, вид на валутата, равностойност в български лева, обменен курс), финансови инструменти (с посочване на емитент, емисия-ISIN, вид на финансовите инструменти, брой финансови инструменти), дата на прехвърлянето, наименование на инвестиционния посредник, при който активите на клиента са прехвърлени, съответно наименование на депозитарната институция.

Решението може да бъде обжалвано по административен ред пред КФН и/или по съдебен ред пред ВАС.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Решението за налагане на принудителната административна мярка, можете да намерите на следния адрес: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/883_0.pdf