Съобщение до медиите

Във връзка с публикация със заглавие „Как КФН реши повече да не дава достъп до информация” в бр. 65 от 31.08.2015 г. на в. „Капитал Дейли”, препечатана и в електронните издания „Дневник”, „Медиапул”, „Сега”, агенция „Кросс” и интернет страницата „Правен свят”, Комисията за финансов надзор (КФН) заявява следното:

Публикуваният в изданието материал е манипулативен и не отразява обективно предмета на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи (Наредба № 45 от 2.03.2012 г.).

Правото на достъп до обществена информация на гражданите в Република България е уредено със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). КФН е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ и прилага разпоредбите на ЗДОИ, като се произнася писмено по всички постъпили заявления при спазване на законовите изисквания.

КФН предоставя свободен достъп на гражданите до съхраняваните от нея документи, по реда на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. в допълнение към предоставянето на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е подзаконов нормативен акт, който е приет по прилагането на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗКФН комисията е задължена да определи с наредба реда за достъп до съхраняваните от нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Посочената законова норма изрично определя предмета на наредбата – реда за предоставяне на достъп до съхраняваните от регулатора документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Именно поради това и с цел постигане на пълно съответствие със законовата делегация в наредбата се използва понятието „достъп до документи”, а не „достъп до информация”.

Разпоредбите на Наредба № 45 от 2015 г. не ограничават по никакъв начин възможността на гражданите да получат достъп до обществена информация по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация.

Нещо повече, в предлагания образец на заявление към Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е предоставена възможност на заявителя да посочи „описание на документите, до които иска достъп”. Наредбата не предвижда като задължително условие изричното цитиране на номер на документ или друга идентификация, ако това е неизвестно на заявителя. Освен това с наредбата се дава възможност на заявителя да направи уточнение на искания документ. Следва да се посочи, че разпоредбите на наредбата са изцяло съобразени както с принципа по чл. 9 от ЗКФН за прозрачност в работата на Комисията за финансов надзор, така и с основните принципи по чл. 6 от ЗДОИ при осъществяване на правото на достъп до обществена информация. Срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е до 07.09.2015 г. Всички постъпили предложения и становища ще бъдат разгледани при изготвянето на окончателния проект.

Възможни причини за изкривеното тълкуване на фактите и манипулативните публикации са или преднамереното отношение на цитираното издание към работата на КФН с цел дискредитиране на комисията и нейната дейност пред обществеността, или некомпетентност и неразбиране на правната същност на разглежданата тема.

КФН е институция, която стриктно се придържа към своя основен приоритет за публичност, прозрачност и своевременна информираност на обществото както в интерес на българските граждани, така и с цел запазване на стабилността на небанковия финансов сектор в страната.

Съобщение до медиите

Във връзка с публикация със заглавие „Как КФН реши повече да не дава достъп до информация” в бр. 65 от 31.08.2015 г. на в. „Капитал Дейли”, препечатана и в електронните издания „Дневник”, „Медиапул”, „Сега”, агенция „Кросс” и интернет страницата „Правен свят”, Комисията за финансов надзор (КФН) заявява следното:

Публикуваният в изданието материал е манипулативен и не отразява обективно предмета на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи (Наредба № 45 от 2.03.2012 г.).

Правото на достъп до обществена информация на гражданите в Република България е уредено със Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). КФН е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ и прилага разпоредбите на ЗДОИ, като се произнася писмено по всички постъпили заявления при спазване на законовите изисквания.

КФН предоставя свободен достъп на гражданите до съхраняваните от нея документи, по реда на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. в допълнение към предоставянето на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ.

Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е подзаконов нормативен акт, който е приет по прилагането на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗКФН комисията е задължена да определи с наредба реда за достъп до съхраняваните от нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Посочената законова норма изрично определя предмета на наредбата – реда за предоставяне на достъп до съхраняваните от регулатора документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. Именно поради това и с цел постигане на пълно съответствие със законовата делегация в наредбата се използва понятието „достъп до документи”, а не „достъп до информация”.

Разпоредбите на Наредба № 45 от 2015 г. не ограничават по никакъв начин възможността на гражданите да получат достъп до обществена информация по реда и условията на Закона за достъп до обществена информация.

Нещо повече, в предлагания образец на заявление към Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е предоставена възможност на заявителя да посочи „описание на документите, до които иска достъп”. Наредбата не предвижда като задължително условие изричното цитиране на номер на документ или друга идентификация, ако това е неизвестно на заявителя. Освен това с наредбата се дава възможност на заявителя да направи уточнение на искания документ. Следва да се посочи, че разпоредбите на наредбата са изцяло съобразени както с принципа по чл. 9 от ЗКФН за прозрачност в работата на Комисията за финансов надзор, така и с основните принципи по чл. 6 от ЗДОИ при осъществяване на правото на достъп до обществена информация. Срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. е до 07.09.2015 г. Всички постъпили предложения и становища ще бъдат разгледани при изготвянето на окончателния проект.

Възможни причини за изкривеното тълкуване на фактите и манипулативните публикации са или преднамереното отношение на цитираното издание към работата на КФН с цел дискредитиране на комисията и нейната дейност пред обществеността, или некомпетентност и неразбиране на правната същност на разглежданата тема.

КФН е институция, която стриктно се придържа към своя основен приоритет за публичност, прозрачност и своевременна информираност на обществото както в интерес на българските граждани, така и с цел запазване на стабилността на небанковия финансов сектор в страната.