Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД


Уведомяваме Ви, че за „Матадор Прайм”ООД бе открито производство по несъстоятелност с решение от 19 март 2019 г. на Софийски градски съд по търговско дело № 103 от 2019 г., вписано в търговския регистър на 19 март 2019 г. Със същото решение за временен синдик на „Матадор Прайм” ООД е назначен Александър Костадинов.
Съгласно българския Търговски закон кредиторите на „Матадор Прайм” ООД следва да предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок не по-късно от три месеца от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност – до 19 юни 2019 г.
Синдикът на „Матадор Прайм” ООД съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. Синдикът също така съставя списък на служебно приетите от него вземания и списък на неприетите вземания. Вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка на приетите вземания съгласно член 77б, ал.6 от ЗППЦК.
Синдикът представя за обявяване в търговския регистър горепосочените списъци и финансовите отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.
Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7-дневен срок от обявяването им в Търговския регистър. При пропускане на този срок е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по член 694 от ТЗ.
Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията.
Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, както и направилия възражението кредитор. Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Определението на съда за одобряване на списъка се обявява в търговския регистър. Определенията на съда не подлежат на обжалване.
В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания, с изключение на вземане по чл.694 от ТЗ.
Процедурата за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност е уредена в член 685-695 на българския Търговски закон.
Кредиторите на „Матадор Прайм”ООД следва да се запознаят с нея и да следят обявленията в търговския регистър по партидата на „Матадор Прайм”ООД с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата им.

Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД

Уведомяваме Ви, че за „Мадатор Прайм”ООД бе открито производство по несъстоятелност с решение от 19 март 2019 г. на Софийски градски съд по търговско дело № 103 от 2019 г., вписано в търговския регистър на 19 март 2019 г. Със същото решение за временен синдик на „Мадатор Прайм” ООД е назначен Александър Костадинов.
Съгласно българския Търговски закон кредиторите на „Мадатор Прайм” ООД следва да предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок не по-късно от три месеца от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност – до 19 юни 2019 г.
Синдикът на „Матадор Прайм” ООД съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. Синдикът също така съставя списък на служебно приетите от него вземания и списък на неприетите вземания. Вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка на приетите вземания съгласно член 77б, ал.6 от ЗППЦК.
Синдикът представя за обявяване в търговския регистър горепосочените списъци и финансовите отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.
Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7-дневен срок от обявяването им в Търговския регистър. При пропускане на този срок е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по член 694 от ТЗ.
Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията.
Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, както и направилия възражението кредитор. Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Определението на съда за одобряване на списъка се обявява в търговския регистър. Определенията на съда не подлежат на обжалване.
В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания, с изключение на вземане по чл.694 от ТЗ.
Процедурата за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност е уредена в член 685-695 на българския Търговски закон.
Кредиторите на „Мадатор Прайм”ООД следва да се запознаят с нея и да следят обявленията в търговския регистър по партидата на „Мадатор Прайм”ООД с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата им.