Резултати от проверки на КФН по повод сделки с акции от капитала на „Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД

Във връзка със съмнение за възникнало задължение за отправяне на търгово предложение до останалите акционери за закупуване на притежаваните от тях акции по реда на чл. 149 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Комисията за финансов надзор извърши проверки на дружествата „Баранко” ЕООД, гр. София и „Комсо Табако” ООД, гр. Пловдив – купувачи на пакети от акции от капитала на публичното дружество „Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД, гр. Пловдив и на инвестиционните посредници, чрез които са осъществени сделките.

Целта на проверките на дружествата купувачи бе да се установи наличие или липса на свързаност между посочените две дружества, във връзка със задължението за отправяне на търгово предложение по чл. 149 и сл. от ЗППЦК, установяване на актуалното им съдебно състояние и проверка за наличие и произход на средства за осъществяване на сделките по покупко-продажбата на издадените от „Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД, гр. Пловдив акции.

В хода на проверките са сезирани Агенцията за финансово разузнаване, Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси, Българската Народна банка, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и превенция. Изискана е информация от „Централен депозитар” АД, Пловдивски Окръжен съд и Софийски Градски съд.

Във връзка с подадената от страна на КФН информация, Българската народна банка е извършила проверка на лицата, които попадат в нейната юрисдикция.

Въз основа на отговорите от страна на посочените институции, както и въз основа на събраните в хода на проверките данни и обстоятелства, е установено, че не са налице данни за наличие на свързаност по смисъла на ЗППЦК и респективно не са установени данни за възникнало задължение за регистриране на търгово предложение до останалите акционери на публичното дружество „Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД, гр. Пловдив, за закупуване на притежаваните от тях акции.

Проверките установиха, че не осъществени състави на административни нарушения, регламентирани в ЗППЦК или в нормативните актове по прилагането му, които да обосноват необходимостта от търсене на административнонаказателна отговорност на проверяваните лица.