Резултати от националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма


    През 2019 г. приключи първата за Република България Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). С решение на Министерския съвет на РБ и в изпълнение на чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), беше създадена постоянно действаща междуведомствена работна група съгласно чл. 96 от ЗМИП.
    В работната група по чл. 96 от ЗМИП са представени следните компетентни институции:
•    Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);  
•    Министерство на вътрешните работи (МВР);
•    Прокуратурата на Република България (ПРБ);
•    Българска народна банка (БНБ);
•    Комисия за финансов надзор (КФН);
•    Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ);
•    Национална агенция за приходите (НАП);
•    Агенция „Митници“ (АМ);
•    Държавна комисия по хазарта (ДКХ);
•    Министерство на правосъдието (МП);
•    Министерство на финансите (МФ).

    През месец ноември 2019 г. работната група одобри проект на Доклад за НОР, както и Обобщена матрица на рисковите събития (Анекс 1 към Доклада за НОР).
    Съгласно изискванията на Препоръка 1 на FATF и Незабавен резултат 1 от Методологията за оценка на FATF, някои части от НОР, които не съдържат класифицирана или чувствителна информация, следва да бъдат публично разгласени с цел да се постигне общо разбиране за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да се предприемат общи и целенасочени мерки за ограничаването им.
    В изпълнение на горепосочените изисквания и на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, „Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР) са публикувани на интернет страницата на ДАНС https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/rezultatirisk-mitem-bg.
    Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането му в сила, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 на този закон в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.

Резултати от националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма


    През 2019 г. приключи първата за Република България Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). С решение на Министерския съвет на РБ и в изпълнение на чл. 96, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), беше създадена постоянно действаща междуведомствена работна група съгласно чл. 96 от ЗМИП.
    В работната група по чл. 96 от ЗМИП са представени следните компетентни институции:
•    Държавна Агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);  
•    Министерство на вътрешните работи (МВР);
•    Прокуратурата на Република България (ПРБ);
•    Българска народна банка (БНБ);
•    Комисия за финансов надзор (КФН);
•    Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ);
•    Национална агенция за приходите (НАП);
•    Агенция „Митници“ (АМ);
•    Държавна комисия по хазарта (ДКХ);
•    Министерство на правосъдието (МП);
•    Министерство на финансите (МФ).

    През месец ноември 2019 г. работната група одобри проект на Доклад за НОР, както и Обобщена матрица на рисковите събития (Анекс 1 към Доклада за НОР)
    Съгласно изискванията на Препоръка 1 на FATF и Незабавен резултат 1 от Методологията за оценка на FATF, някои части от НОР, които не съдържат класифицирана или чувствителна информация, следва да бъдат публично разгласени с цел да се постигне общо разбиране за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и да се предприемат общи и целенасочени мерки за ограничаването им.
    В изпълнение на горепосочените изисквания и на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, „Резюме на НОР”, „Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм” и „Обобщена матрица на рисковите събития” (Анекс 1 към доклада за НОР) са публикувани на интернет страницата на ДАНС https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/rezultatirisk-mitem-bg.
    Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМИП, лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането му в сила, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 на този закон в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на интернет страницата на ДАНС.