Решения от заседание на КФН от 7 декември 2005 г.

На свое заседание от  7 декември  2005 г. КФН взе следните решения :

1. Издаде  разрешение на “Капман Асет Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорен фонд “Капман Макс”. Потвърди проспект за публично предлагане на дяловете на фонда и вписа фонда като емитент в публичния регистър на КФН.
Основната цел на договорния фонд е осигуряване на притежателите на дялове на висока норма на възращаемост при умерено до високо ниво на риск. Фондът издава дялове с номинална стойност 10 лв. , както и частични дялове.
Структурата на портфейла на фонда предвижда основно инвестиции в акции на български компании, търгувани на регулирани пазари  – до 90 процента от активите, акции от чуждестранни компании – до 50 на сто от активите, български  ценни книжа, емитирани от българската държава – до 40 на сто от активите.

2. Издаде  разрешение на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт”. Потвърди проспект за публично предлагане на дяловете на фонда и вписа фонда като емитент в публичния регистър на КФН.
Основната цел на фонда е осигуряване на притежателите на дялове на добра  текуща доходност при ниско ниво на риск.
Структурата на фонда предвижда основно инвестиции в акции, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина – до 20 на сто от активите, ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава – до 80 на сто от активите, ипотечни облигации, издадени от български банки – до 60 на сто, корпоративни облигации – до 60 на сто от активите, дългови ценни книжа, издадени от местни общини – до 50 на сто от активите , чуждестранни  дългови ценни книжа  – до 50 на сто.

3. Издаде  разрешение на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд “Ти Би Ай Хармония”.
Потвърди проспект за публично предлагане на дяловете на фонда и вписа фонда като емитент в публичния регистър на КФН.
Основната цел на фонда е осигуряване на притежателите на дялове на стабилна  доходност при умерено  ниво на риск.
Структурата на фонда предвижда основно инвестиции в акции, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина – до 60 на сто от активите, ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава – до 60 на сто от активите, ипотечни облигации, издадени от български банки – до 60 на сто, корпоративни облигации – до 60 на сто от активите, дългови ценни книжа, издадени от местни общини – до 50 на сто от активите , чуждестранни  дългови ценни книжа  – до 50 на сто.

4. Издаде  разрешение на УД “ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на договорен фонд ““ДСК Растеж”. Потвърди проспект за публично предлагане на дяловете на фонда и вписа фонда като емитент в публичния регистър на КФН.
Основната цел на фонда е нарастване на стойността на инвестициите на притежатели на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестицията.

5.  Одобри издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество от “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД. Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че е внесен изискуемият капитал, съгласно чл.203, ал.1 от ЗППКЦ

6. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, емитирани от “Финанс Консултинг 2002” ЕАД. Облигациите са обезпечени със залог върху вземания, със застраховка на плащанията и са с ISIN код BG2100022057.
Емисията е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в  7000 броя корпоративни облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, матуритет 60 месеца, плаващ купон – шестмесечен EURRIBOR+7 % проста лихва на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 26.08.2005, падеж – 26.08.2010 г.

7. Наложи временна забрана на  търгово предложение от “Стара планина холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “БенчМарк Финанс” АД, на акции на “Славяна” АД, гр. Славяново, от останалите акционери на дружеството.