Решения от заседание на КФН от 21.01.2004 г. – одобрено търгово предложения за закупуване на акции на “София Мел” АД, вписана емисия акции на

На  заседание от 21.01.2004 г. КФН взе следните решения:

 1. КФН одобри  търгово предложение от “Лулис Мел – България” ЕАД, гр. София, и “Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрайзис (България)” Лимитид, за закупуване на акции на “София Мел” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Елана Трейдинг” АД. Предложената цена за една акция е 6 лева.

 2. Комисията вписа в публичния регистър емисия акции на  “Софарма” АД, гр. София. Емисията е в размер 60 000 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка.

 3. Комисията одобри  заявление от инвестиционен посредник “Статус Инвест” АД, гр. София, с искане за извършване в чужбина на сделките по чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 3 и 4 от ЗППЦК, а именно сделки с ценни книжа, управление на портфейли и попечителска дейност.  “Статус Инвест” АД има разрешение да извършва такава дейност в страната.

 6. Комисията одобри оздравителна програма от инвестиционен посредник “Арго Инвест” АД, гр. София, за привеждане на капиталовата адаекватност и ликвидност на дружеството в съответствие с изискванията в Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

8. КФН прие изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 9. КФН прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за задължителното застраховане. Предстои съгласуване на проекта със заинтересованите страни.