Решения от заседание на КФН от 20.06.2007 г.

На свое  заседание от 20.06.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде одобрение за промяна в устава на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, приети с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 06.06.2007 г. Промяната е във връзка с осъщественото увеличение на капитала на дружеството.

2. Издаде одобрение на “Феърплей Пропъртис” АДСИЦ за  замяна на обслужващо дружество “Феърплей Пропъртис Мениджмънт”ЕООД с „Феърплей Интернешънъл”АД.

3. Отказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на “Рилски имоти” АДСИЦ.

4. Издаде допълнителен лиценз на ЗАД “Енергия” за разширяване предмета на дейност с дейност по презастраховане.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Наредбата е по прилагане на   новия Закон за пазарите на финансови инструменти, чието обнародване предстои,  и цели да приведе българското законодателство в пълно съответствие с изискванията на директивите на ЕС.
Проектът на наредба ще бъде съгласуван със заинтересованите страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи”.

6. Прие на второ четене  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Наредбата урежда специфични особености при сключването на гранична застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, регламентира местата където тя се сключва, срока на действието й,  условията за осъществяване на граничен контрол за наличието на задължителна застраховка «Гражданска отговорност»  на автомобилистите. Урежда се съдържанието на полицата и задължителното издаване на сертификат "Зелена карта" към нея,
Граничната застраховка се сключва от лица от държави извън Европейския съюз, които при влизането в България нямат застраховка "Гражданска отговорност", валидна за територията на Европейския съюз, също така се сключва и от лица от Европейския съюз, чиято застраховка изтича по време на престоя им в България. 
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи ще определя единна форма на полицата за гранична застраховка и ще администрира нейното отпечатване и разпространение между своите членове.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник” .