Решения от заседание на КФН от 20.03.2007 г.

На свое заседание от 20.03.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Тодоров” АД, София, в размер на 3 400 000 лв., разпределени в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка една.
Вписа емисията и дружеството като публично в регистъра на КФН.
Предметът на дейност на „Тодоров” АД е: винопроизводство, производство на високоалкохолни напитки, на земеделска продукция, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност, както и други разрешени от закона дейности.  Основните направления в дейността на дружеството са: производството и продажбата на висококачествено бутиково вино в средния и висок ценови сегмент, както и предоставянето на хотелиерски и туристически услуги.
Основните акционери на „Тодоров” АД са: Иван Тодоров, притежаващ 1 735 000 броя акции, представляващи 51,03 % от капитала на дружеството, БенчМарк Груп” АД, гр. София, притежаващо 1 052 500 акции или 30,96 % от капитала на дружеството, „БГ Имобилиен” ЕООД, гр. София, притежаващо 372 500 акции или 10,9 % от капитала на дружеството и Петя Тодорова, притежаваща 172 000 броя акции, представляващи 5,06 % от капитала на дружеството. Емитентът не е част от икономическа група от компании и няма дъщерни дружества.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Иван Тодоров – председател на СД и изпълнителен директор; Петя Тодорова – заместник-председател на СД; Чавдар Ценов – независим член на СД.
Причините за вторичното публично предлагане на акциите на „Тодоров” АД са осигуряване на достъп до акциите на дружеството на широк кръг инвеститори, запознаване на инвестиционната общност с дейността и перспективите за развитие на дружеството, като целта е то да придобие по-голяма популярност след обществото като цяло.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Медийни системи” Стара Загора, в резултат на увеличение капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 01.02.2007 г. Емисията е в размер на 1 500 000 лв., разпределени в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка една.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Ай Ти Ди Нетуърк” АД, гр. Пловдив. Емисията, с ISIN код  BG2100043061, е в размер на 2 250 000 евро, разпределени в 2 250 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечния Euribor + 550 базисни пункта годишно (5.50%), плащания на тримесечен период,  със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 08.12.2006 г. и падеж – 08.12.2011 г. Дружеството е вписано като емитент в публичния регистър.

Предметът на дейност на дружеството е изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи, предоставяне на услуги по осигуряване на достъп да интернет, извършване на услуги и консултации в областта на информационните технологии. Основните сфери на дейност на емитента са : фиксирани гласови услуги, мрежи за пренос на данни и услуги за достъп до интернет. Средствата от емисията облигации ще се използват за реализиране на инвестиционен проект на дружеството, който има за цел навлизане на пазара на крайни потребители .

4. Наложи временна забрана на търгово предложение от “Алфа Дивелопмънтс” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София, на акции на “Пиринхарт” АД, гр. Разлог, от останалите акционери на дружеството.

5. Наложи временна забрана на търгово предложение от “AЕКС” АД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД, гр. София, на акции на “Ривиера” АД, гр. Варна, к. к. “Златни пясъци” от останалите акционери на дружеството.

6. Прие практика по тълкуването и прилагането на чл. 204, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл.101, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, относно емитиране на облигации при условията на вторично публично предлагане.

Практиката е публикувана на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.