Решения от заседание на КФН от 20 януари 2009 г.

На свое заседание от  20 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 486 135  лева, разпределени в 486 135  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.50 лев. Вписва горепосочената емисия в регистъра.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „Кепитъл Мениджмънт» АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 650 000 лв. на 830 154 лв. Емисията е в размер на 180 154 лева, разпределени в 180 154  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от  51.90 лв. Вписва в регистъра горепосочената емисия /в процес на емитиране/.  

3. Включва Николина Цаковска – Цветкова в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застраховател.