Решения от заседание на КФН от 19.07.2006

1. Издаде лиценз на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, за  извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/. Учредители на дружеството са ЗПАД „Булстрад” АД с 30%, ЗАД „Булстрад Живот” АД – с 20%, „СИЕСАЙЕФ” АД – с 20 %, „Ти Би Ай Кредит” ЕАД – с 20% и „Ти Би Ай Инвест” ЕАД – с 10 % от капитала.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от  “Агро Финанс” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписа в публичния регистър горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/.

 2. Вписва като публично дружество “Трансинвестмънт” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия акции в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от Трансинвестмънт” АДСИЦ, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

 3. Вписва като публично дружество “Премиер фонд” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от “Премиер фонд” АДСИЦ, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

  4. Одобри промени в устава на “Парк” АДСИЦ, приети с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.07.2006 г.

 5. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни обезпечени облигации, издадени от  на “Айбилд” АД, гр. София, в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни /плаващ 6-месечен EURIBOR+надбавка 470 базисни точки/, 4-годишни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка една, ISIN код BG2100011068, емитирани на 27.03.2006 г. с падеж на 27.03.2010 г.
Вписва в регистъра посочената емисия облигации и “Айбилд” АД“ като емитент.

 6. Отказа да впише в регистъра на професионалните инвеститори осем физически лица:
Александър Тодоров
Григор Здравков
Петко Петков
Георги Георгиев
Петър Христов
Йовко Николов
Михаил Боиндруков
Ивалин Иванов

 7. Прие на второ четене Наредба за изискванията към счетоводната отчетност на застрахователите, за формата и съдържанието на отчетите, справките, докладите и приложенията по чл. 99, ал. 1 от Кодекса за застраховането и за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на здравноосигурителните дружества. Въвеждат се правила за оценка на активите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества и се систематизират изискванията за предоставяне на статистическа информация.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

 8. Прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група.
Кодексът за застраховането въведе изискването всеки застраховател да създаде специализирана служба за вътрешен контрол, която да подпомага органите на управление на застрахователя при вземане на решения във връзка с дейността и да следи за тяхното изпълнение. В съответствие с разпоредбите на тази наредба застрахователят следва да приеме вътрешни правила за организацията и дейността на службата, които да представи в комисията. Застрахователите са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.12.2006 г.
Проектът на наредба ще бъде изпратен за мнения и препоръки до всички заинтересовани страни и  ще се публикува на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

 9. Прие решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – решение на КФН за определяне на критериите, на които трябва да отговарят презастрахователните договори на застрахователите, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел ІІ, буква „А” на приложение № 1, както и документите, удостоверяващи изпълнението на критериите.
Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г.) въведе изискването всеки застраховател, който кандидатства за издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1, да представя в КФН и презастрахователен договор, осигуряващ покритие на отговорността му по тази застраховка.
Проектът на решението ще бъде изпратено за мнения и препоръки до всички заинтересовани страни и  ще се публикува на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.