Решения от заседание на КФН от 16 януари 2012 г.

На свое заседание от 16.01.2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде одобрение за промените в устава на „Алфа Кредит” АДСИЦ.

2. Вписва емисия в размер на 1 169 903 лв., разпределена в 1 169 903 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв., в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма Имоти” АДСИЦ от 11 700 000 лв. на 12 869 903 лв.

3. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД.