Решения от заседание на КФН от 14 октомври 2009 г .

На свое заседание от  14 октомври 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява Оздравителна програма на ИП „Трейдвил” ЕАД, гр. София, относно предложена мярка за привеждане на финансовото състояние на дружеството в съответствие с изискванията на закона – увеличаване на капитала на дружеството чрез издаването на нови обикновени акции с номинална стойност 1 лев в размер на 117 252 лева. Одобрената оздравителна програма трябва да бъде изпълнена в срок до 18.12.2009 г.

2. Вписва емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 173 763 обикновени акции  с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 56 лева всяка и е в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 19 740 000  лева на 21 477 630 лева.

3. Издава одобрение на „ЕЛАРГ фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Агроменидж”АД като обслужващо дружество относно счетоводната дейност с ново обслужващо дружество „АТА консулт” ООД.

4. Одобрява търгово предложение от Иван Калинков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД, гр. София на акции на „Бряст – Д” АД, гр. Добрич от останалите акционери на дружеството.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Измененията и допълненията в наредбата и приложенията към нея са редакционни и произтичат както от последните промени в КСО (обн. ДВ бр.41 от 02.06.2009 г.), така и от необходимостта от терминологично уеднаквяване на някои текстове.
Проектът на наредбата ще бъде съгласуван със заинтересованите лица и институции и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.