Решения от заседание на КФН от 12 август 2009 г .

На свое заседание от  12 август  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 12 000 032 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 12 000 032 лв.  на 24 000 064 лв.

2. Признава на Симеон Гетов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Отказва да издаде одобрение за промени в устава на „АЛТЕРОН” АДСИЦ, гр. Варна.

4. Прие Практика по прилагане на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховането от 10.10.1989 г.
Практиката е публикувана в раздел „Административни документи” – „Практики”.