Решения от заседание на КФН от 11 юли 2013 г.

На свое заседание от 11 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от „Вива Телеком България” ЕАД за изкупуване на обикновените акции на БТК АД (ISIN BG1100005997) от останалите акционери на дружеството, като преференциалната акция на държавата (ISIN BG1200007042) не е предмет на изкупуването.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, от „Кварцверке” ГмбХ, за закупуване на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърди от проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации , издадени от „Елана Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 400 000 евро, разпределени в 1 400 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Елана Холдинг” АД, гр. София като емитент.

4. Одобрява промени в устава на „Пи Ар Си” АДСИЦ, които са приети на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г.

5. Одобри промени в устава на „Улпина” АДСИЦ, гр. София, приета на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2013 г.

6. Издава допълнителен лиценз на Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот” ЕАД за застраховка „Заболяване” за рисковете:

– фиксирани парични суми;

-обезщетения;

– комбинация от горните две

7. Издава допълнителен лиценз на „ОББ – Алико Животозастрахователно дружество” АД за застраховка „Заболяване” за рисковете:

– фиксирани парични суми;

-обезщетения;

– комбинация от горните две

8. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „Юнайтед Здравно Осигуряване” ЕАД в „Евроинс – Здравно Осигуряване” ЕАД

9. Издава на „ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД лиценз за извършване на застраховане за:

  • застраховка „Злополука”

 

  • застраховка „заболяване”

 

  • застраховка „сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”

 

  • застраховка „товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”        

 

  • застраховка „други щети на имущество”

 

  • застраховка „помощ при пътуване (асистанс)”

10. Издава разрешение за прекратяване на „ДОМ – Здраве” АД. Отнема лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ДОМ – Здраве” АД.

11. Приема на второ четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява.

12. Приема Доклад за системно значимите финансови институции в небанковия финансов сектор в България към края на 2012 г.

13. Отхвърля жалба от „Петрол” АД срещу решение № 368 – ПД от 13.05.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” като неоснователна.