Решения от заседание на КФН от 1 април 2010 г.

На свое заседание от 1 април 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за организиране и управление на  договорен фонд „ПФБК Восток”, който е с умерен до висок рисков профил. „ПФБК Восток” ще реализира текущи доходи от инвестиции в акции и търгуеми права, както и дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ПФБК Восток”  и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.
 
 2. Вписва емисия от акции, издадени от „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар.(„Имоти Директ” АДСИЦ  е лицензирано като  дружество със специална инвестиционна цел на 5 февруари 2010 г.) Емисията е в размер на 2 100 000 лева, разпределени в 210 000 броя обикновени акции с право на глас с номинална стойност 10  лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия и „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, като публично в регистъра, воден от КФН.

 3. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Енемона” АД, гр. Козлодуй, с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията е в размер на 1 102 901 лева, разпределена в 1 102 901  броя обикновени, безналични, поименни, конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 11 933 600 лв.  на 13 036 501  лв.

 4. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Розахим” АД, гр. Горна Оряховица, с цел търговия на регулиран пазар.  Емисията е в размер на 449 148  лева, разпределена в 112 287  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 64 164 лв.  на 513 312  лв.

5. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Алфа България” АД, гр. София, които ще бъдат издадени  в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 15 000 000  лева, разпределена в 15 000 000  броя обикновени акции с право на глас, с номинална  и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

6. Прекратява образуваното производство за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка на „Групама Животозастраховане” ЕАД, гр. София, а именно застраховка „.Живот”, свързана с инвестиционен фонд – застраховката „Живот”, свързана с индексен сертификат, по искане на дружеството.

7. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Павел Василев.