Решения от заседание на КФН на 16.10.2018 г.


 На заседанието си на 16.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Български фонд за вземания“ АДСИЦ като публично дружество и емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от  „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер до 299 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност от 0,001 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите, по емисионна стойност 1 лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.  
Вписва емисията, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове ДФ„Тексим Комодити Стратеджи“ и ДФ„Тексим Консервативен Фонд“, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 30.10.2018 г. вкл.)
 
5. Изпраща писмо до „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадена от дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за одобрение за замяна на „Оптима одит“ АД с „Аракс Инвест“ ООД като обслужващо дружество.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Актива Балансиран Фонд” и ДФ „Актива Високодоходен Фонд“.

Решения от заседание на КФН на 16.10.2018 г.


 На заседанието си на 16.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
Вписва „Български фонд за вземания“ АДСИЦ като публично дружество и емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от  „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София.
Емисията е в размер до 299 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност от 0,001 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите, по емисионна стойност 1 лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.  
Вписва емисията, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в договори за депозитарни услуги, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове ДФ„Тексим Комодити Стратеджи“ и ДФ„Тексим Консервативен Фонд“, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 30.10.2018 г. вкл.)
 
5. Изпраща писмо до „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадена от дружеството.
 
6. Изпраща писмо до „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за одобрение за замяна на „Оптима одит“ АД с „Аракс Инвест“ ООД като обслужващо дружество.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Актива Балансиран Фонд” и ДФ „Актива Високодоходен Фонд“.