Решения от заседание на КФН на 13.01.2022 г.


На заседанието си на 13.01.2022 г. КФН реши:

1. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2019 г. до 31.12.2021 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения №  33 – УПФ от 13.01.2022 г. и № 34 – ППФ от 13.01.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина”.
 
3. Одобрява нов устав на „Адванс Терафонд” АДСИЦ.
 
4. Заличава по искане на заявителя „ИНБРОКЕР” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Португалия относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД да извършва трансгранична дейност при условията на свобода на представяне на услуги по определени класове застраховки, на нейната територия.