Решения от заседание на КФН на 04.01.2018 г.

На заседанието си на 04.01.2018 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Алфа Финанс Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 2 588 741 броя акции от капитала на „Соларпро Холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предлаганата цена за акция е от 0,78 лева.

2. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София, с указания за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

3. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на констатирани несъответствия във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF”. Вписва „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН.  Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

5. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”. Вписва „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

6. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”. Вписва „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

7. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Slovakia SAX UCITS ETF”. Вписва „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и
вписва емисията дялове в публичния регистър.

8. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Hungary BUX UCITS ETF”.  Вписва „Expat Hungary BUX UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

9. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”.  Вписва „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF” като емитент в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключова информация за инвеститорите на борсово търгувания фонд и вписва емисията дялове в публичния регистър.

10. Приема на второ гласуване Наредба за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

11. Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Одитконсулт“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.