Решения от заседание на КФН на 02.11.2017 г.

На заседанието си на 02.11.2017 г. КФН реши:

1. Съгласува избора на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД на „КПМГ България“ ООД и „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.2. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Уника” АД.

3.Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Мазарс“ ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователна компания Уника Живот” АД.

4. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз на „Нова Финанс” АД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник, поради оттегляне на заявлението за издаване на лиценз от самото дружество.

5. Изпраща писмо до УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД с искане да отстрани констатираните непълноти и да представи допълнителни документи във връзка със заявлението от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд  „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”.

6. Отписва „Дружба стъкларски заводи“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра, воден от КФН. Емисията е в размер на 53 516 496 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1лев всяка.

7. Отписва „Унипак” АД, гр. Павликени, като публично дружество и издадената от дружеството емисия от регистъра, воден от КФН. Емисията е в размер на 2 271 980 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка.

8. Приема спазването на Насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) за отчитане на сделки, документиране на поръчки и синхронизиране на часовници, съгласно Директива 2014/65/ЕС  относно пазарите на финансови инструменти. Насоките са публикувани на страницата на КФН в раздел „ Нормативна уредба“
Насоките се прилагат по отношение на подаването на отчети за сделки, съгласно  Регламент (ЕС) № 600/2014  относно пазарите на финансови инструменти.
Те целят да осигурят единен подход при попълването на отчетите и документирането на поръчки от инвестиционните посредници, местата на търговия, одобрените механизми за докладване и систематичните участници.
Насоките ще намерят широко приложение в практиката на Комисията за финансов надзор при пълното внедряване в КФН на IT система, съобразена с техните изисквания, за която в момента тече обществена поръчка на КФН.