Решения от заседание на КФН на 01.09.2004 г.


1. Признава придобиването на квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Стоян Тошев и Пламен Дичев.

 
 2. Наложи окончателна забрана за публикуване на  търгово предложение на "S&B Holding" GmbH, Германия, за закупуване на акции на "Бентонит" АД, гр. Кърджали, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Стопанска и инвестиционна банка" АД.

 3. КФН вписа "Етропал" АД, гр. Етрополе като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. В публичния регистър е вписана и емисия корпоративни облигации в размер на 750 000 евро, разпределени в 75 броя обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми облигации с номинална стойност 10 000 евро и емисионна стойност 10 257.89 евро, издадени от "Етропал" АД. Облигациите са със срок на падеж 3 години и 10 на сто проста лихва