Решения от заседание на 24.03.2022 г.


На заседанието си на 24.03.2022 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

2. Заличава „ПЪРЛ ОРГАНИК“ ЕАД (предишно наименование „ПЪРЛ ОРГАНИК“ ЕООД) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

3. Определя общата сума на годишните вноски във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници за 2022 г.

4. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „КОРЕКТ М БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.

6. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Република Кипър за ценни книжа и пазари (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) и до инвестиционен посредник (ИП) FXCM EU Ltd, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на ИП FXCM EU Ltd да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.