Решения от заседание на 22.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва „ЕС ПИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

2. Изпраща писмо до “Групама Животозастраховане” ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за прехвърляне на дейностите по администриране на база данни към трето лице.

3. Изпраща писмо до „Групама Застраховане” EАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за прехвърляне на дейностите по предоставяне на информационни услуги към трето лице.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките за отчитане съгласно РЕПИ (ESMA74-362-2281), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 29.04.2024 г.

5. Изпраща уведомление до „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (в процес на учредяване), че ще му бъде издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, ако в 14 – дневен срок дружеството удостовери, че притежава изискуемия капитал, внесло е встъпителна вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите и представи допълнително документи.

6. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отписване на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД от регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.