Решения от заседание на 11.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 199 733 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100033237, с номинална стойност на една облигация 100 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 години, считано от 02.04.2024 г. – датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 47 619 239 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11KAJMAT16, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 231 386 лева на 47 850 625.

3. Отписва, по искане на заявителя, „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 11 112 919 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG11ZAGOBT19, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд и с вписване на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.