Решения от заседание на 10.03.2022 г.


На заседанието си на 10.03.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява представения нов устав на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.      
 
2. Одобрява представените нов устав и Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството, които ще бъдат предложени за гласуване на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Одобрява образуването към 31.12.2021 г. и текущо през 2022 г. на „друг резерв” – резерв по застраховки „Живот” от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД за покритие на очакваните през 2022 година допълнителни комисиони, които възникват и се отчитат като разход в следващи периоди, различни от периода на сключване на застрахователния договор.
 
4. Отписва „Спарки“ АД, гр. Русе, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100091070, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ПЪРЛ ОРГАНИК“ ЕАД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.