Решения от заседание на 07.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Актива Европейска Стратегия“. Вписва ДФ „Актива Европейска Стратегия“ в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

2. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 08.04.2024 г. включително.

3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Блусмарт Инвестмънтс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.