Решения от заседание на 05.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки, доклади и приложения за 2024 г. на Гаранционния фонд.

2.Одобрява Тихомир Минчев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява Жанета Джамбазка за член на надзорния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на актюерска функция към трето лице.

6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕлБиАр Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.