Решения от заседание на 04.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Тиз Инвест” АД, гр. Пловдив.

Емисията е в размер на 1 000 000 евро, разпределени в 1 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и конвертируеми облигации, с номинална стойност на 1 облигация в размер на 1 000 евро, с базов актив обикновени налични акции с единична номинална стойност 10 лв., с конверсионно съотношение облигация/акция 1:170 и конверсионна цена в размер на 11,50 лв., с ISIN код BG2100027239 на облигационната емисия, издадена на 21.09.2023 г. и с падеж на 21.09.2026 г., с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 5,00%, но общо не по-малко от 7,00%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 3 години (36 месеца), считано от датата на емитиране.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Антония Иванова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД.

3. Одобрява Бисера Лазарова, Борис Борисов и Стефка Обрешкова за членове на съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава одобрение на „Българска фондова борса” АД на изменения и допълнения на Правилника за дейността на „Българска фондова борса” АД, приети от съвета на директорите на дружеството.

5. Отписва „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100074084 от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.