Решения на КФН от заседание на 18.02.2004 г.


 1. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение на "Синергон Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "Синергон текстил" АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД. Предложената цена за една акция е 1.36 лв.

 2. КФН изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Предстои публикуването на наредбата  в ДВ.

 3. Прие Указания за реда и начина за отчисляване на инвестиционна такса във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Предстои публикуването им на интернет- страницата на КФН

 4. Издаде лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване на Георги Георгиев.

 
 6. Определиха се датите за изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. Изпитът за брокери ще се проведе на 29 май 2004 г, а за инвестиционен посредник – на 30 май 2004 г. До края на седмицата предстои публикуване  на тематичния конспект и реда за провеждане на изпитите в интернет-страницата и в бюлетина на Комисията.