Решения на КФН от заседание на 18 март 2008 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от  „Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД, гр. София („ДОМ – Здраве” АД). Емисията е в размер на 470 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност не по-малко от 3 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на  дружеството.
Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
„Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД притежава лицензия за доброволно здравно осигуряване, издадена от КФН и е лицензирано за дейностите „Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи” и „Възстановяване на разходи”.

2. Издаде на  “Булдев Асет Мениджмент” АД, гр. Варна (в процес на учредяване) лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. «Константин Доганов» № 48. Учредители на дружеството са „Химел Инженеринг” ЕООД, притежаващо 86% от капитала, Борислав Пантелеев с 9% и Кирил Илиев с 5%. В състава на съвета на директорите влизат Борислав Пантелеев – председател на СД и изпълнителен директор, Кирил Илиев – зам.-председател на СД и Тони Марков – член на СД.

3. Отказа да потвърди допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на „Улпина” АДСИЦ, гр. София. Мотив за отказа е, че дружеството не се е съобразило в пълнота  с дадените указания от КФН и не е привело дейността си в съответствие с нормативните изисквания, а именно прекратяването на договор за кредитна линия с небанкова институция е извършено формално, предвид съществуващо непогасено задължение и споразумението между страните да бъдат запазени уговорените обезпечения и записите на заповед в ползва на кредитиращата страна.

4. Одобри  промени в устава на „Сингулар” АДСИЦ, гр. София, гласуване на проведено на 05.03.2008 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Съгласно промените дружеството се преименува на  „Арко Тауърс” АДСИЦ. Другите промени се отнасят до правомощията и задълженията на СД на дружеството.

5. Прие Практика ползването на кредити от дружества със специална инвестиционна цел, усвояването и погасяването им. С практиката се указват допустимите варианти във връзка с усвояването и погасяването на отпуснатите кредити и участието на банката – депозитар и на банката – кредитор.
Първият възможен вариант е сумата по отпуснатия кредит да бъде преведена от сметка на дружеството в банката – кредитор по негова сметка в банката – депозитар, като банката – депозитар извършва всички плащания на трети лица във връзка с използването на заетите средства и съответно превежда на банката – кредитор сумите за погасяване на задълженията на дружеството по кредита.
Вторият вариант включва извършване на превод на отпуснатата сума от сметка на дружеството в банката – кредитор по негова сметка в банката – депозитар, като плащанията от трети лица във връзка с придобитите чрез кредита имоти постъпват по сметката на дружеството в банката – кредитор за погасяване на задълженията по кредита.
Третият вариант включва извършване на плащанията в полза на трети лица при усвояване на кредита от сметката в банката – кредитор (без прехвърляне в банката – депозитар), като  погасяването на кредита се извършва чрез превод на съответните суми от банката – депозитар в банката кредитор.

Практиката е публикувана на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.