ЕИК: 206066023

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, e-mail: lachezar.venkov@myfin.bg

Представляващи юридическите лица: Лъчезар Венков Венков – изпълнителен директор

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 25.03.2020 г., капитал – 2 000 000 лв.

№ на Решение: Решение № 832– ОА от 08.11.2022 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „Първа инвестиционна банка“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:  По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: Асен Стойчев Стойчев