ЕИК: 205162378

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2

Представляващи юридическите лица: Владимир Иванов Велинов – управител, Веселин Димитров Генчев – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 06.06.2018 г., капитал – 1 580 000 лв.

№ на Решение: Решение № 548-ТА от 16.05.2023 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „ЕВРО-ФИНАНС“ АД (договор от 25.09.2023 г.)

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: По чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице:

  • Габриел Владимиров Лесичков