Разширяване на списъка на чуждестранните регулирани пазари, в които могат да сe влагат активи на български колективни инвестиционни схеми.

Димана Ранкова, заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” преразгледа решението си от 24.02.2006 г., като допълни списъка на регулираните пазари на ценни книжа и съответните им борсови индекси, в които могат да се влагат активи на български колективни инвестиционни схеми.

Повод за извършеното разширяване е предложение, постъпило в КФН за включване в списъка на украинския индекс PFTS.