Публикувана е статистиката за капиталовия пазар за третото тримесечие на 2007 г

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за третото тримесечие на 2007 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”. Представен е списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове/ акции на територията на Република България. В статистиката за борсовата търговия продължава представянето на данни за проведените първични публични предлагания на акции, сключените блокови сделки и търгови предложения през разглежданото тримесечие. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията на борсата през периода с акции на инвестиционните дружества.
През третото тримесечие пазарната капитализация на борсата нарасна с 34,17% и отбеляза 148,66% ръст на годишна база. С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ- София е сектор “Финансово посредничество”, чийто относителен дял е 33,17% от общата пазарна капитализация, докато сектор “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги” е с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала с относителен дял от 36,83%. Секторът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е “Производство на продукти от други неметални минерални суровини” (99,29%), следван от сектора  “Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност” с 41,78%.
Дружествата от СОФИКС формират 43,86% от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 септември 2007 г. С акции на тези дружества са се извършили 26,62% от сключените сделки с акции на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 71,56% от оборота и 68,08% от обема на търговията на БФБ-София с акции за третото тримесечие на 2007 г. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс БГ40 към 30 септември 2007 г., имат 55,54% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 72,11% от сделките, 74,18% от оборота и 57,38% от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 юли – 30 септември 2007 г. От 3 септември БФБ- София въведе два нови индекса. BGREIT, който включва акции на дружества със специална инвестиционна цел и BGTR30, отчитащ общата доходност на акциите, включени в индекса. Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 2,59% от пазарната капитализация на БФБ- София към 30 септември 2007 г. С акции на тези дружества са се извършили 5,56% от сключените сделки с акции на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 1,14% от оборота и 3,22% от обема на търговията на БФБ- София с акции за третото тримесечие на 2007 г. Дружествата, включени в изчисляването на индекса BGTR30 към 30 септември 2007 г., имат 58,01% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 72,22% от сделките, 75,57% от оборота и 50,99% от обема на търговията на БФБ- София с акции, осъществена за разглеждания период.
През третото тримесечие на 2007 г. КФН потвърди проспекти за първично публично предлагане на акциите на четири дружества. Общия размер в лева на емисиите, предмет на първично публично предлагане през разглеждания период, е 265,19 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.
В края на третото тримесечие нетните активи на колективните инвестиционни схеми достигат 890,19 млн. лв., като отчитат 327,21% ръст на годишна база. Те се формират от 50 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 30 септември 2007 г. Управляващите дружества в края на третото тримесечие са 27, а управляваните от тях активи възлизат на 1 039,75 млн. лв. и отбелязват 54,29% ръст в рамките на разглежданото тримесечие и 235,78% ръст на годишна база.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 30 септември 2007 г са 54. Активите, акумулирани от тях надхвърлят 1 млрд. лв., достигайки 1 004 млн. лв., в които 90% дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, шестте, които секюритизират земеделска земя, имат 33,89% относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през третото тримесечие, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел имат 7,60% дял в обема, 1,49% дял в оборота и 4,11% в броя сделки. АДСИЦ формират 4,04% от пазарната капитализация на БФБ-София.