Проведе се образователната програма “Финансова и икономическа грамотност” за ученици от 11 клас от икономическите и търговски училища в София на 6 и 7 март 2012 г.

На 6 и 7 март 2012 г. се проведе обучение за финансова и икономическа грамотност за ученици от Национална финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия в София. Това е нов образователен модул, разработен съвместно от Комисия за финансов надзор (КФН), Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) иМинистерство на образованието, младежта и науката (МОМН)във връзка с повишаването на финансовата култура на младите хора. Програмата бе разделена на две части – теоретическа и практическа, като в първата част лектори от ВУЗФ и от КФН представиха пред учениците функционирането на пазарите, специфика на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, както и същността и функциите на КФН.