Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Полиграфия” АД, гр. Пловдив

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  „Полиграфия” АД, гр. Пловдив, да не подлага на гласуване т. 1 и 2 от предвидения дневен ред на насроченото за 11.01.2011 г., съответно за 27.01.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, касаещи приемане на решения за учредяване на дружество с ограничена отговорност, чиито едноличен собственик на капитала ще е „Полиграфия” АД и за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключва сделки по реда и при условията на чл.114 от ЗППЦК.
Решение №3  може да намерите в раздел "Административни документи".