Приложена е принудителна административна мярка спрямо „МАРИЦАТЕКС” АД, гр. Пловдив

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,  издаде решение, с което задължава „МАРИЦАТЕКС” АД, гр. Пловдив, да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред на свиканото на 20.07.2010 г., редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Точката касае обсъждане и приемане на решение за потвърждаване и одобряване на всички извършени от съвета на директорите на дружеството сделки с дълготрайни материални активи на „МАРИЦАТЕКС” АД, както и сключените предварителни договори за такива.
Решение 425 може да намерите в раздел "Административни документи".