Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Крепежни изделия” АД, гр. Пловдив

Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължава публичното дружество „Крепежни изделия” АД, гр. Пловдив при провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 06.11.2009 г, респективно на 20.11.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, да не подлага на гласуване следната точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер 1:Вземане на решение за гарантиране на кредит на трето лице към банка – проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите”.
Решение 910 може да намерите в раздел "Административни документи".