Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Българска роза Пловдив” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължи съвета на директорите на публичното дружество „Българска роза Пловдив” АД да не предприема действия по изпълнение на взетото решение от страна на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2009 г. със следното съдържание:
„Общото събрание упълномощава СД да организира обезценка и бракуване на активи на дружеството и резултатите да бъдат осчетоводени в ГФО за 2009 г., а годните за употреба активи да се продадат и с тях да бъдат платени задължения към кредитори на дружеството.”
Решение 911 може да намерите в раздел "Административни документи".